เงื่อนไขและข้อตกลง

  โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

  ดานอนจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โปรดเลือกชมเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

 • เว็บไซต์และเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์เท่านั้น ดานอนไม่รับรองว่าข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องหรือเหมาะสมกับประเทศอื่นๆ
 • เว็บไซต์นี้เสนอทางเลือกในการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดผง ของดานอน หากคุณเลือกที่จะดูข้อมูลนี้ ถือว่าคุณยอมรับว่าดานอนนำเสนอข้อมูลดังกล่าวตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น
 • การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ดานอนและกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหาย โดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ หรือจากการติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตาม 'สภาพที่ได้รับ' โดยไม่มีการรับประกันใดๆ หรือคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์
 • ดานอนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องคงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดไว้โดยสมบูรณ์ ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ เผยแพร่ซ้ำ ลงประกาศซ้ำ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากดานอน เมื่อคุณส่งหรือลงประกาศข้อมูลใดๆ ไปยังหรือบนเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์ที่ไม่จำกัดทั่วโลกโดยถาวร ไม่สามารถเพิกถอนหรือมอบอำนาจแทนกันได้ และปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของคุณให้แก่เรา ในการใช้ประโยชน์ ผลิตซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับปรุง ตีพิมพ์ แปล และสร้างผลงานจากของเดิมหรือแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นไปทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดก็ตามโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
 • เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ในการให้บริการ (รวมเรียกว่า 'เครื่องหมายการค้า') ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของดานอน ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าโดยนัย นิ่งเฉย หรือในลักษณะใดก็ตามในเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากดานอน ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้งานนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเด็ดขาด โปรดทราบว่าดานอนจะดำเนินคดีทางกฎหมายรวมทั้งการดำเนินคดีทางอาญาอย่างถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์
 • รูปภาพบุคคลหรือสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของดานอน หรือดานอนนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว ห้ามนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้งาน หากมิได้มีการอนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่ระบุไว้ในที่อื่นของเว็บไซต์นี้ การนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือ กฎหมายในการเผยแพร่ ตลอดจนข้อบังคับและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสื่อสาร
 • พึงโปรดเข้าใจว่า การนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ การให้คำปรึกษา กฎหมาย หรือบริการหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ และมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาการเจ็บป่วยบางอย่างหรือคำถามอันเกี่ยวเนื่องกับอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาด้านกฎหมาย ควรขอคำแนะนำจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยก่อนที่คุณจะใช้วิธีการรักษาใดๆ ก็ตาม
 • ดานอนขอแนะนำว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลอื่น (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ตู้ปณ. ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมลล์ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้) ในกลุ่มดานอน ดานอนจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ตามมาภายหลัง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ
 • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ดานอนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์อื่นๆ หรือบทวิจารณ์ต่อเนื่องในเว็บไซต์อื่นๆ การรวบรวมลิงค์ที่เชื่อมโดยไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ดังกล่าวจากดานอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ห้ามมิให้ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากดานอน
 • ดานอนไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของดานอนจะใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มีการขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
 • ดานอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
 • ดานอนสามารถแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานโดยการอัพเดทข้อความเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานมีผลผูกพันกับคุณ ดังนั้นคุณควรเยี่ยมชมหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในขณะนั้น