ผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
สำหรับเด็ก 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว
เด็กขาดสารอาหาร